Career Coach Pro 面試CV改造

Contact Us

工大尋秘籍,助你一鳴驚人!💼🚀” 尋緊工嘅朋友們! 📣 我哋喺度分享八大尋工策略!! 幫你更快搵到心水嘅工作!🎉

揀工唔急

雖然工作難搵,但千祈唔好急於求成,匆忙可能會導致你接受一份唔適合嘅工作,可能令你唔滿意或者頻繁咁跳槽,對你嘅履歷產生負面影響,令日後搵工更加難。

建立數碼形象

網絡世界大有用處,利用社交媒體展示你嘅專業形象!定期發布與你的行業或專業相關的內容。可以係你自己寫的文章丶工作成果,或者是你找到有洞察力的行業新聞。

度身訂造

每份工作申請都要精心準備,閱讀職位描述了解雇主尋找什麼類型的候選人。將你的技能和經驗與職位要求對比,並在簡歷中突出那些最相關的部分。唔好因為懶係咪都用返同一份!

學新技能

市場一直在變,求職者需要不斷學新技能/軟技能同新的編程語言如 Python 或 JavaScript etc ,保持自己嘅競爭力!

  建立關係網

經常與唔同人交流,可以同朋友同舊同事交流 甚至可以上交友平台或Facebook群組與其他不同行業嘅人分享。建立你嘅人脈網,機會就會自然來!

參加招聘會

求職者可以直接同多間公司見面,了解唔同公司、行業同職位。你都可以直接同招聘人員或公司代表交談,留低深刻印象,並即時答你嘅問題。招聘會有好多機會,記得多參與!

總結

尋工之路或者有時艱辛,但只要用對策略,你一定可以搵到適合自己嘅工作!

“唔好怕失敗,你嘅毅力同努力一定會得到回報。加油,你嘅夢工作就係前方等緊你!💪💼🎯

 

⭐️如果你想知道了解多啲職場相關嘅話題,不想錯過任何對你有用既資訊就快啲follow careercoachpro 😉

#職場 #工作 #內向 #mbti #gradjob #internship

#workfromhome #jobmarket #job#職場 #工作 #內向 #mbti #gradjob #internship 

#workfromhome #jobmarket #job #jobsearch #jobmaster #搵工 #番工 #失業

Spencer Lam

職場專家,港大心理學一級榮譽,超過10年HR經驗,曾任銀行MT